Saturday, April 30, 2011

Al Khunnas - yang menyedut jisim ke dalam vakum yang sangat ghaib

No comments: